Nemački A 2 nivo lista, gramatika

1
33889

Nemački A 2

A2 nivo je u zavisnosti od metoda koji se koristi, udžbenika, škole, podeljen na 2 nivoa:

– A2/1

– A2/2

U svakom udžbeniku postoji spisak gramatike i gramtičkih jedinica koji se obrađuju.

Ovo što sledi je spisak odnosno lista, šta je neophodno da savladate iz gramatike da bi uspešno položili  kontorlni test.

Bez panike, kako budem pisala tekstove, tako će biti i linkovani. Sem toga sve to učite sa svojim profesorima, ovaj tekst ima za cilj da sve imate na jednom mestu.

Važno: Nećete ovim redom učiti gramatiku na A2 nivou. Sve ovo je različito raspoređeno i ukonponovano u različitim udžbenicima.
Idemo na listu:

Lista – A2 GRAMMATIKÜBERSICHT

1. Artikelwörter und Pronomen

– Possessivartikel – unser/euer/ihr/Ihr

–  Frageartikel welch-?

– Demonstrativpronomen – dieser, der
– Relativsatz

2. Verben – glagoli, vremena

Futur I

Pasiv, prezent Passiv Präsens
– Verben mit Dativ und Akkusativ
– Verben mit Präpositionen mit Akkusativ; mit Dativ
Preterit modalnih glagola Modalverben: Präteritum
– verb lassen
Preterit pravilnih, slabih i nepravilnih, jakih glagola Präteritum, regelmäßige Verben und unregelmäßige Verben

Pročitaj: lista 100 nemačkih reči koje se najviše koriste

3. Präpositionen, predlozi

– Wechselpräpositionen mit Akkusativ und Dativ

vremenski predlozi sa dativom – von…an, von … bis, seit
– temporale Präposition über + Akkusativ
– temporale Präpositionen zwischen + Dativ

Predlozi za mesto -lokale Präpositionen: wohin? + Akkusativ; wo? + Dativ, woher? + Dativ
– lokale Präpositionen: gegenüber von, an … vorbei + Dativ
– lokale Präposition: durch + Akkusativ

4. Konjunktionen, veznici

weil, nemačke uzročne rečenice, da, denn
deshalb veznik, uzročno posledični odnos, 2 nezavisne rečenice
dass rečenice, subjekatske, objekatske
damit, nemačke namerne rečenice + um zu infinitivna konstrukcija
– dass rečenica – zu + infinitiv
Konjunktion: wenn, als  vremenske rečenice
– Konjunktionen bis, seit(dem)

Pogledaj: Nemački B1 nivo gramatika, spisak

5. Sätze

Objekat nemački, dativ, akuzativ, 2 objekta u rečenici, Stellung der Objekte
Indirektni govor
Indirekte Fragen, indirektna pitanja

6. Adjektive

Adjektivdeklination:
indefiniter Artikel
slaba pridevska deklinacija, određeni član + pridev
Nullartikel

7. Adverbien

vremenski prilozi temporale Adverbien
– Fragen und Präpositionaladverbien

8. Wortbildung

– Wortbildung: Verb – Nomen
Verb + -er = Nomen
Verb + -ung = Nomen

1 COMMENT

  1. Pozdrav,
    radite li na pisanju ostalih članaka za teme koje nisu već linkovane ili su napisane ali ne linkovane?

    Hvala

Comments are closed.