Von… an, bis… zu, seit, nemački predlozi za vreme sa dativom

0
23835

 

O predlozima za vreme postoji već dosta tekstova, pogledajte tag predlozi link.

Svi ti tekstovi su sortirani prema nivoima učenja nemačkog jezika A1, A2, B1.

Na nivou učenja A2 potrebno je naučiti određene vremenske predloge.

Konkretno – kako se snalaziti u vremenu na nemačkom jeziku.

Predlozi za vreme sa dativom

Predlozi zahtevaju određeni padež u nemačkom jeziku. Prva grupa predloga, kojima ćemo posvetiti pažnju su predlozi za vreme koji zahtevaju dativ i  to su oni predlozi koji se koriste za odgovor na pitanje od kada:

  1. Ab wannVon... an, bis... zu, seit, nemački predlozi za vreme sa dativom

Ab wann, od kada, pitanje koje se  koristi kada zamislimo određnu tačku na vremenskoj liniji i želimo da saznamo od kada neko nešto radi (do danana današnjeg) :
uči nemaki, trenira košarku, živi u Frankfurtu…

Znači poenta je na tom početnom trenutku, na jednoj tački na vremenskoj liniji

Ab wann, od kada – pitanje

Odogvor dajemo sa : od …

von…an

Von da an … – od tada pa nadalje

Moramo da pazimo da upotrebimo dativ, imenicu u dativu ako nam se u odgovoru, između von …an ukaže potreba da koristimo imenicu

vom 1. Januar an

podsećanje: von + dem = vom

Pročitaj: spajanje predloga i određenog člana u nemačkom jeziku, am, beim, vom, …

  1. Wie lange

Von... an, seit, nemački predlozi za vreme sa dativom

Wie lange – koliko dugo

U prethodnim primerima bavili smo se jednom tačkom na vremenskoj osi, jednim preciznim trenutkom u vremenu od kada nešto počinje da traje.

Sada prelazimo na trajanje – wie lange, koliko dugo traje?

Prva mogućnost za odgovor je

von …bis (zu)

Od tada do tada, trajanje je u pitanju i ne zaboravljamo da imenicu ili imenske reči stavimo u dativ!

vom 8. bis zum 10. Juli 2018

Ovde dolazimo do više dilema koje će vas verovatno mučiti a povezane su sa predlogom bis. Pa da vidimo, da to razjasnimo:

  • Predlog bis, ako gledate tabele predloga, nalazi se u grupi predloga sa akuzativom

  • Predlog bis se često kombinuje sa drugim predlozima. Ti drugi predlozi određuju padež.

Primeri:

bis zum bitteren Ende, bis vor kurzer Zeit, bis nach Budapest

U našem slučaju to je zu

odnosno

zu+dem = zum

Ali kada upotrebiti bis a kada bis zu?

Na to pitanje nećete pronaći precizan odgovor u gramtikama i udžbenicima. Da, da, upravo tako.

Možemo navesti milion primera, nećemo izvući opšti zaključak. Sve će se svesti na osećaj za jezik.

Ja ću vam ipak dati sledeći savet za vremensku upotrebu o kojoj mi govorimo:

 Ako iza bis stoji vrsta reči ispred koje se ne koristi član onda bis ostaje samo:

bis heute

Ako iza bis stoji imenica ili imenička reč, onda koristimo bis + zu + dativ

Bis zum Abendessen

 

Drugi mogući odgovor na pitanje wie lange, koliko dugo je:

seit , od + dativ

Ovaj odgovor koristimo kada želimo da naglasimo početak trajanja radnje a podrazumeva se da traje do dana današnjeg, do trenutka u kome se nalazimo kada o tome govorimo.

Wie lange, koliko dugo?

seit  einem Monat, već mesec dana

seit  einem Jahr, već godinu dana

seit einer Stunde, od pre sat vremena

 

Pitate se možda – pa kakva je razlika između von..an s jedne strane i  seit?

Nemačka preciznost, obratite pažnju!

Ako je poenta na početnoj tački , koristi von …an.

Učim nemački od od 1. januara  – von…an

vom 1. Januar an

Ako želimo da naglasimo trajanje radnje, koristimo seit.

Učim nemački već godinu dana – seit

seit  einem Jahr