Objekat u nemačkoj rečenici, objekat u dativu, akuzativu

0
13345

Objekat nemački, padeži, 2 objekta u jednoj rečenici

Objekat je, uz subjekat i predikat, veoma važan deo rečenice. Većina rečenica ima objekat kako u našem tako i u nemačkom jeziku.

Subjekat je vršilac radnje, predikat je radnja, a ako dajemo informaciju o tome na koga ili na šta se odnosi radnja, to je posao za objekat.

Objekat je najčešće imenica (vrsta reči), često može da bude zamenica ili imenička grupa (predlog+ imenica).

Pošto je u pitanju imenica ili zamenica, objekat mora da bude u određenom padežu.

Akuzativ i dativ su padeži za objekat, genitiv veoma retko, nominativ nikada.

Nemački objekat u akuzativu

Najćešće je objekat u akuzativu. To je slučaj kod svih prelaznih glagola, glagola koji daju odgovor na pitanje wenwas, koga – šta.

Er ruft seine Schwester. Wen – koga zove?

Sie liest das Buch. Was – šta čita?

U ovim primerima objekat je imenica u akuzativu. Umesto imenice možemo upotrebiti zamenicu, kada je to potrebno.

Sie liest das Buch. – Sie liest es.

Nemački objekat u dativu

Das Buch gehört mir. Wem gehört das Buch?

Wem – kome je pitanje za objekat u dativu

I za objekat u dativu važi isto pravilo – u pitanju je najčešće imenica, može da bude zamenica, kao u našem primeru ili imenička grupa reči, kombinacija sa predlogom.

2 objekta u jednoj rečenici

Ako imamo situaciju da imamo 2 objekta u jednoj rečenici, a imaćemo veoma često 🙂  da vidimo kakva pravila tu važe.

Pročitaj: nemački glagoli sa dativom, spisak, primeri

1. Wem? (Person) Dativ- 2. Was? (Sache) Akkusativ

Ako imamo 2 objekta najpre ide onaj u dativu – kome, dem Mann pa u akuzativu – šta, das Buch.

Ich gebe dem Mann das Buch.

U ovom slučaju i jedan i drugi objekat su imenice.

Međutim – obrati pažnju na sledeću situaciju:

1. Was? (Sache) Akkusativpronomen – 2.Wem? (Person) Dativ

Ako se u igru umeša zamenica, onda objekat u akuzativu ide na prvo mesto, pre objekta u dativu – imenica

Ich gebe es dem Mann.

Znači umesto knjige, das Buch upotrebili smo zamenicu es.

Zamenica – objekat uvek ide ispred objekta – imenica bez obzira na padež.

Ich gebe ihm ein Buch.

Oba objekta – zamenice

Ako u rečenici, iz bilo kojih razloga postoje 2 objekta i oba su zamenice, pravilo glasi:

1.Akkusativpronomen  – 2.  Dativpronomen

Ich gebe es(1) ihm(2).

Pročitaj: Nemačke uzročne rečenice – weil, da, denn