Nemački indirektni govor

0
21503

 

Nemački indirektni govor

Nemački indirektni govor često predstavlja veliki problem prilikom učenja nemačkog jezika.

Nema potrebe.

Postoje neka pravila i smernice koje ćemo slediti u ovom tekstu i na taj način omugućiti da savladate i ovu temetaiku bez većih problema.

  1. Indirektni govor, suprotno od direktni, počinje sa sledećim izjavama:

Er sagt …
Sie meinte, …
Er behauptet …
Er erklärte …
Sie erzählte …

Statistički gledano primeri u indirektnom govoru će u gotovo 90% slučajeva (izračunali Nemci) biti u 3 licu bilo jednine ili množene, tu i tamo u 1. licu, izuzetno retko u 2.

Znači kada vidimo rečenicu koja počinje sa nekim od navedenih glagola u značenju: reći, kazati, tvrditi, objašnjavati, misliti, pripovedati, zatim slede dve tačke i navodnici, očito se radi o direktnom govoru.

Naš zadatak je da takvu rečenicu prebacimo u indirektni govor.

  1. Promena lica – lične zamenice

Veoma je važno da vodimo računa o usaglašavanju subjekta, naročito kad su u pitanju lične zamenice, naravno tamo gde je to potrebno.

On kaže: „Ja živim u Berlinu“

U indirektnom govoru glasi:

On kaže da on živi u Berlinu.

Er sagte: „Ich wohne in Berlin.“

 Er sagte, er wohne in Berlin.

  1. Promena glagolskog oblika – konjunktiv

U nemačkom jeziku kao ni u našem ne postoji slaganje vremena, koje muči one koji uče engleski.

Zato moramo da  promenimo oblik indikativa u konjuktiv.

Pročitaj: Konjunktiv I i II u nemačkom jeziku, tabele

Er sagte: „Ich wohne in Berlin.“ prezent, indikativ

 Er sagte, er wohne in Berlin. prezent, konjunktiv

Pročitaj: nemački izrazi za svakodnevnu komunikaciju

  1. Veznik dass

Kada prepričavamo nešto ili navodimo nečije reči mi koristimo veznik da

On kaže da on živi u Berlinu.

U nemačkom jeziku imamo 2 opcije:

  1. Upotrebu veznika dass u značenju našeg da…

 Važno: dass veznik = zavisna rečanica, glagol stoji na kraju rečenice

Er sagte, dass er in Berlin wohne.

  1. Bez veznika – rečenica nije zavisna

Er sagte, er wohne in Berlin.

Ako prilikom prebacivanja iz direktnog u indirektni govor koristimo opciju bez veznika dass, rečnica nije zavisna i glagol ostaje na 2. mestu u rečenici.

Ovo su neka osnovna pravila kojih je potrebno pridržavati se kod indirektnog govora. Ima tu još pokoja finesa, to se usvaja na višim nivoima učenja.

Veoma je važno da dobro naučite oblike konjunktiva, sledite link naveden u takstu, imate sve tabele.

Uglavnom ćete koristiti oblike konjunktiva I.

Po pravilu oblici konjunktiva II se koriste u slučajevima kada konjunktiv I nije prepoznatljiv, ne razlikuje se od oblika indikativa.

Pročitaj: Indirektna pitanja u nemačkom