Los nemački, značenje, primeri upotrebe, izrazi

0
12087

Los nemački je veoma česta reč.

Los nemački  može biti različita vrsta reči, pridev, imenica a i sufiks za građenje reči.

  1. los, pridev – oslobođen, odvojen, razrešen

der Nagel ist los – ekser se olabavio

  1. izrazi sa los

Izuzetno česti izrazi su:

  • Was ist los? Šta se dešava, šta se desilo? Šta ima?
  • Was ist mit dir los? Šta je sa tobom, šta ti je, da li si bolestan?

Ostali izrazi sa los

  • los sein/ haben – osloboditi (se) nečega, nekoga, biti slobodan

Der Hund ist los, pas je pušten, nije na lancu

Ich habe endlich meinen Schnupfen los. Konačno sam se oslobodila kijavice.

  • Da ist immer etwas – tu se uvek nešto dešava, veselo je
  • Der Teufel ist los – veliki je haos, bukvalno đavo je slobodan

Pročitaj: imenica Mann, der – značenje i primeri upotrebe

  1. Los! Hajde, kreni, uzvik

Los, los! Za davanje tempa, ubrzavanje

  1. Los, das – srećka, loz, sudbina

Imenica, piše se velikim slovom

Jedes zweite Los gewinnt. Svaka druga srećka dobija.

Das Los ist gefallen! Kocka je bačena

Pročitaj: 200 najvažnijih nemačkih prideva

  1. Nastavak – los, građenje prideva uznačenju bez, nečega nema, nedostaje

– los – freudlos, gedankenlos, mittellos, ratlos, spurlos

Način građenja:

Imenica + los = pridev u značenju da nečega nema

die Wolken, oblaci + los = pridev wolkenlos, ohne Wolken, bez oblaka

die Eltern  +  los = elternlos

Spisak svih mogućih kombinacija sa nastavkom – los možete pogledati ovde