Haben nemački glagol, sa prefiksima, izrazi sa haben, značenja, primeri

0
9923

Haben namački glagol, izrazi

Haben, nemački glagol je jedan od prvih glagola koje naučimo kada počnemo sa učenjem nemačkog jezika.

Odmah naučimo sledeće:

Osnovno značenje haben glagola je imati, posedovati.

Haben glagol je pomoćni glagol, služi nam za građenje perfekta, pluskvamperfekta i nekih drugih složenih vremena u nemačkom jeziku.

Međutim glagol haben se javlja sa prefiksima i ima sasvim drugačije značenje:

 1. anhaben – imati na sebi od odeće, biti obučen

Was hat sie gestern angehabt? Šta je juče obukla?

 1. aufhaben

–  imati na sebi

einen Hut/eine Mütze/eine Brille  aufhaben, šešir, kapu, naočare

 • pojesti

Hast du deine Suppe auf?

 • imati obaveze, domaće zadatke

Ich habe heute viel auf. Imam puno obaveza danas.

Postoje kombinacije i sa drugim prefiksima ali nisu tako često u upotrebi.

Zato prelazimo na izraze, veoma su česti  naročito u govornom jeziku. Ponekima je teško pogoditi značenje pa je dobro naučiti ih.

Pročitaj:nemački glagol machen – značenje i upotreba, primeri

Haben u izrazima

 1. es gut/schlecht haben – nekome je lako, teško

Du hast es gut! Tebi je lako

 1. da hast du es jetzt – eto ti, šta si tražio to si dobio

Da hast du es. Jetzt weißt du’s. – Eto ti, sada znaš.

 1. Was hast du? – šta ti je; šta ti fali; da li si bolestan
 2. Na, wie haben wir es denn – kako je, šta ima (novo), kako stoje stvari?

Na, wie haben wir es denn, hast du das Examen bestanden? Šta ima, da li si položio ispt?

 1. Hast du es? Da li si razumeno, shvatio?
 2. es haben – biti bolestan

Er hat es im Knie und hinkt darum. Ima bolesno/povređeno koleno, zato ćopa.

 1. Das hat etwas/nichts auf sich – to je važno/ nevažno

Er kann nun bleiben, es hat nichts mehr auf sich.On sad može da ostane, više nije važno.

 1. Damit hat sich es – s tim je gotovo, završeno

Aber damit hat sich es.

 1. Da haben wir es – eto nama belaja, problema

Da haben wir es! Es sieht gar nicht rosig aus! Eto nama problema, situacija ne izgleda ružičasto/dobro.

 1. hat sich was – ne dolazi u obzir, gotovo je, kraj

Es hat sich was mit der Liebe! Završila se ljubav, nema više, gotovo!

Ovo nisu svi izrazi sa haben, izdvojila sam one koji su najčešći i koje možete čuti u razgovorima, filmovima, pročitati u romanima.

Kako napredujete sa učenjem tako ćete sami otkrivati nove izraze.

Pogledaj: Primeri perfekta sa haben pomoćnim glagolom