Nemački vremenski predlozi – trajanje, Zeitdauer, tabela

2
13560

Nemački  vremenski  predlozi

Veoma važna klasifikacija kod predloga za vreme u nemačkom jeziku je podela na predloge koji se odnose na:

 1. Zeitpunkt
 2. Zeitdauer
  1. Zeitpunkt – pročitaj:tabela, primeri
 1. Zeitdauer se odnosi na vremenski period koji traje, ima početak i kraj – innerhalb des letzten Jahres, tokom prošle godine; während des Essens; najčešća pitanja su wie lange, seit wann, bis wann …

Ono što sledi je tabela sa prilozima za vreme koji definišu Zeitdauer – vremenski period koji traje

U tabeli su naznačene sledeće stavke:

Padež, pitanje i primeri kada se određeni predlog koristi

Pitanja, W- frage koja se koriste kod vremenskog perioda su: bis wann – do kada, seit  wann – od kada, wie lange – koliko dugo …

padež W-Frage

pitanje

predlog Zeitdauer –

trajanje u vremenu, vremenski period

akuz für wie lange 1.   für na, za

vremenski period

u budućnosti;

na 2 dana, godine, …

akuz wie lange 2.   über preko, više od, oko

vremenski period

dativ wann
ab wann
3.   ab,
von … an
od   

 počinje  u jednom

trenutuku sadašnjosti ili budućnosti i traje

dativ bis wann 4.   bis (zu) do

momenata kada

trajanje prestaje

dativ seit wann 5.   seit već

Trajanje započinje u prošlosti

i traje do sadašnjosti

dativ von wann

bis wann

6.   von … bis od….do

definisan početak i kraj trajanja

dativ wann 7.   zwischen između, od  do

Vremenski period u kom se

nešto definiše

genitiv wann 8.   außerhalb izvan, van

određenog vremenskog

perioda

genitiv wann 9.   innerhalb  

u okviru, u toku

određenog vremenskog

perioda

genitiv wann     10. während tokom, u toku

određenog vremenskog perioda

 

Nemački predlozi za vreme – primeri

 1. Ich fahre für eine Woche nach Berlin. Putujem u Berlin na nedelju dana.

Pitanje – für wie lange, na koliko dugo

 1. Wir warten über eine Stunde auf dich. Čekamo te preko/više od sat vremena

Pitanje – wie lange, koliko dugo

 1. Ab nächster Woche …. – od sledeće nedelje

Von nächstem Montag an – od sledećeg ponedeljka

Pitanje – ab wann, od kada, wann

 1. bis Freitag – do petka

bis nächste Woche  – do sledeće nedelje

Pitanje – bis wann, do kada

 1. Seit zwei Jahren wohnt er hier. Već 2 godine živi ovde.

Pitanje – seit wann, od kada

 1. Von 8 bis 12 … Od 8 do 12 sati

Pitanje – von wann bis wann, od kada do kada

 1. zwischen dem 01.05. und dem 05.05…- Od do 5. Maja

Pitanje – wann,  kada

 1. Außerhalb der Arbeitszeit… – van radnog vremena

Pitanje – wann, kada

 1. Innerhalb der Arbeitszeit … – u toku/ u okviru radnog vremena

Pitanje – wann, kada

 1. während des ganzen Tages – tokom celog dana

Pitanje – wann, kada

Pogledaj: predlozi u nemačkom jeziku

2 COMMENTS

 1. Nešto mi tu ne štima…ako je u 3. primeru”ab wann”potreban Dativ, zar onda ne bi trebalo da stoji”Von nächtes Montag”, obzirom da je muškog roda?

Comments are closed.